algemene voorwaarden

Hieronder zijn de Algemene Voorwaarden weergegeven van Holding MijnID.nu B.V., MijnID.nu opleidingen B.V. en MijnID.nu advies B.V. Deze Besloten Vennootschappen handelen allen tevens onder de handelsnaam MijnID.nu en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder de respectievelijke nummers 58146504, 58146970 en 58146849.

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle te verrichten werkzaamheden en/of te verlenen diensten van de hierboven genoemde vennootschappen, hierna te noemen MijnID.nu.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op te verrichten werkzaamheden en/ of te verlenen diensten die worden uitgevoerd onder de handelsnamen van bovengenoemde vennootschappen.

Artikel 2  – Totstandkoming der overeenkomst

 1. Een overeenkomst als bedoeld in artikel 1.a. wordt geacht te zijn tot stand gekomen nadat aanvaarding van een opdracht door MijnID.nu schriftelijk is bevestigd.
 2. Degene die een overeenkomst namens de opdrachtgever ondertekend, verklaart hiermee namens de opdrachtgever bevoegd te zijn voor het ondertekenen van deze overeenkomst.
 3. Wijzigingen van en aanvullingen op een bestaande overeenkomst kunnen partijen slechts binden, nadat deze wijzigingen en/ of aanvullingen door MijnID.nu uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Indien een opdrachtgever zelf verwijst naar zijn Algemene Voorwaarden of inkoopvoorwaarden, dan zijn slechts de Algemene Voorwaarden van MijnID.nu van toepassing.

Artikel 3 – Tarieven en betalingsvoorwaarden

 1. Opdrachtgever is MijnID.nu voor verrichte werkzaamheden en gemaakte onkosten een vergoeding verschuldigd conform de door MijnID.nu aan opdrachtgever uitgebrachte offerte.
 2. MijnID.nu is ten aanzien van langer durende overeenkomsten gerechtvaardigd haar tarieven jaarlijks te herzien, met dien verstande dat nieuwe tarieven tenminste één maand voor inwerkingtreding aan opdrachtgever moeten zijn medegedeeld.
 3. Voor werkzaamheden die plaatsvinden buiten ons kantoor in Apeldoorn wordt, tenzij anders overeengekomen, voor de facturatie altijd uitgegaan van inzet per dagdeel van 4 uur.
 4. Bij werkzaamheden buiten ons kantoor worden reis-, parkeer en verblijfkosten tegen kostprijs in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Hierbij wordt € 0,44 per kilometer in rekening gebracht of de kosten van openbaar vervoer op basis van 1e klas vervoer.
 5. Betaling van de facturen van MijnID.nu dient zonder enige korting of schuldvergelijking te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen.
 6. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever – zonder dat daarvoor enige sommatie of ingebrekestelling is vereist – in verzuim en is opdrachtgever ingaande 14 dagen na factuurdatum over de hoofdsom of het niet betaalde gedeelte daarvan, een rente verschuldigd van 1% per maand.
 7. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag gemaakt, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 8. Buitengerechtelijke kosten zijn bepaald op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 2.500,–.
 9. nu is gerechtigd om voor alle opdrachten die worden ingetrokken door de opdrachtgever ná ondertekening van een projectomschrijving, opdrachtbevestiging of mondelinge opdrachtverstrekking, alle reeds door MijnID.nu gemaakte kosten t.b.v. de betreffende opdracht alsmede de hieraan bestede uren in rekening te brengen tegen het standaard uurtarief van € 165,– (honderd vijfenzestig euro) per uur.
 10. Werkzaamheden die op uurbasis worden uitgevoerd en niet worden geannuleerd of minder dan 24 uur voorafgaande aan een afspraak worden geannuleerd worden volledig in rekening gebracht.
 11. Bij alle opdrachten, met uitzondering van aangeboden opleidingen, wordt btw in rekening gebracht.

Artikel 4 – Uitvoering der werkzaamheden

 1. nu verplicht zich tegenover opdrachtgever de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door opdrachtnemer geleverde diensten;
 2. De met de uitvoering van de werkzaamheden belaste consultant van MijnID.nu zal niet zonder overleg met de opdrachtgever tussentijds vervangen worden door een andere consultant, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen – bijvoorbeeld langdurige ziekte, beëindiging dienstverband met MijnID.nu – die dit noodzakelijk maken. Alsdan zal de vervanging van de consultant geschieden in overleg met de opdrachtgever.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

 1. nu is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van fouten door MijnID.nu of door personen in haar dienst bij vervulling van de opdracht begaan, indien en voor zover deze fouten onder normale omstandigheden, bij normale deskundigheid en met inachtneming van normale zorgvuldigheid en wijze van vak uitoefening vermeden hadden kunnen worden, een en ander behoudens de in de hieronder omschreven beperkingen.
 2. Bij de vaststelling van het door MijnID.nu als schadevergoeding te betalen bedrag zal rekening moeten worden gehouden met het meer of minder ernstige karakter van de fout waarvan de schade het rechtstreekse gevolg is, in die zin dat dit bedrag verhoudingsgewijs lager wordt naarmate de gemaakte fout minder ernstig is. Bij het bepalen van de ernst van de fout worden de gevolgen van de fout slechts in zoverre in aanmerking genomen als MijnID.nu deze in redelijkheid had moeten voorzien.
 3. De totaal door MijnID.nu te vergoeden schade is ten allen tijden beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van MijnID.nu in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft minus de kosten van juridische bijstand voor MijnID.nu. Indien de door de MijnID.nu afgesloten aansprakelijkheidsverzekering een verdergaande dekking biedt, zal een dienovereenkomstige aansprakelijkheid van MijnID.nu tegenover de opdrachtgever bestaan. Indien er geen aansprakelijkheidsverzekering is waarop MijnID.nu een beroep kan doen, zal de maximale aansprakelijkheid beperkt zijn tot de hoogte van het totale honorarium gedurende de 2 maanden voorafgaande aan een incident of reden tot aansprakelijkheidstelling.
 4. nu zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade als gevolg van het niet of onvoldoende functioneren van kandidaten of medewerkers die door MijnID.nu zijn beoordeeld.
 5. Iedere aansprakelijkheid van MijnID.nu vervalt door het verloop van één maand, te rekenen vanaf de dag van beëindiging van de werkzaamheden.
 6. nu zal nimmer aansprakelijk aanvaarden voor schade die het gevolg is van het handelen en/of nalatigheid van door haar of opdrachtgever ingeschakelde (externe-) adviseurs.
 7. Klachten met betrekking tot een declaratie moeten binnen twee weken na de dag van verzending schriftelijk bij MijnID.nu zijn ingediend. Na deze periode wordt de opdrachtgever geacht de juistheid van de declaratie te hebben aanvaard en vervalt het recht daartegen bezwaar te maken.

Artikel 6 -Wanprestatie

In geval van wanprestatie, faillissement, surséance van betaling, ondercuratelestelling van de opdrachtgever of stillegging c.q. liquidatie van diens bedrijf of toetreding tot de Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Alsdan is MijnID.nu gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan met onmiddellijke ingang als schriftelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 7 –  Geheimhouding, Auteurs- en Eigendomsrecht

 1. nu verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij de vertrouwelijkheid kan vermoeden.
 2. Indien MijnID.nu een procedure voor werving & selectie uitvoert t.b.v. opdrachtgever zullen gegevens over sollicitanten door opdrachtgever vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden worden doorgegeven.
 3. Van alle documenten, materialen, e-mail waarvan MijnID.nu zich bij uitvoering van haar werkzaamheden bedient, berust het auteursrecht bij MijnID.nu.
 4. Mede ter bescherming van de privacy van betrokkenen is MijnID.nu nimmer gehouden tot afgifte van deze bescheiden of kopieën daarvan aan opdrachtgever of derden.

Artikel 8 – Toepasselijk recht

Op de met MijnID.nu gesloten overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 9 – Geschillen

Alle geschillen ontstaan uit of naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in casu de rechtbank te Zutphen.